مدير و مسؤول و رئيس

Jul 18, 2013 · شرح وظايف رئيس دفتر هيات مديره و مدير عامل. رئيس اداره نظارت بر تامين و نگهداشت تجهيزات پزشکي اداره کل تجهيزات پزشکي يادآور شد: «اداره کل تجهيزات پزشکي در روال خود مسئول فني را يکي از طرف هاي اصلي خود قرار داده است و يک نمونه آن اين است

2023-02-02
    مقارنة بين xperia x و xperia z3
  1. اما مسؤول القسم فهو موظف عادي
  2. كوم
  3. 6
  4. سامانه ای